ניווט באתר > מרכז קהילתי ספרא > דף הבית > טופס הרישום

קיצורי דרך בחברה העירונית

טופס הרישום

הנחיות למילוי הטופס:

אנא קראו את התקנון ומלאו את הפרטים במקומות הנדרשים.

רישום לצהרון ייעשה באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il או באחד ממוסדות החברה
המפורטים להלן: גילאי גן בלבד רשאים להירשם גם במזכירות צמ"ח - הגיל הרך; כיתות א' - ד' בלבד
במזכירות המרכז הקהילתי המפעיל את הצהרון. בעת הרשמה במזכירות יש לחתום על תקנון זה.

אנו, הח"מ, מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן:
1. פרטי הרישום
ילדנו/ילדתנו ישתתף בצהרון, ופרטיו הינם כדלקמן:
.
.
הורה 1
.
.
הורה 2
.
.
.
נא לסמן את האפשרות המועדפת
2. איסוף ילדנו/ילדתנו מהצהרון
הוצאה והולכה מהצהרון תעשה אך ורק על ידי המפורטים להלן ואשר גילם מעל 12 שנים, למעט אם ניתנה הודעה אחרת מראש למנהל/ת הצהרון וכנגד הצגת תעודה מזהה
מסירת ילדנו/ילדתנו למי ששמו לא צוין בטופס הנ״ל תיאסר למעט אם ניתנה על כך הודעה מראש למנהלת הצהרון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
הוצאת ילד/ה להורים פרודים או גרושים תיעשה בהתאם לכתב התחייבות זה כל עוד לא נמסרה לחברה החלטה בכתב של ערכאה שיפוטית ועם מסירתה יחול האמור בהחלטה השיפוטית.
3. בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות
נא לסמן את האפשרות המועדפת
4. שיבוץ ילדים בכיתות הצהרון
4.1 אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת הצהרון יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך בחברה.
4.2 ידוע לנו כי החברה רשאית לערוך שינויים בכיתות הצהרון ו/או במבנה קבוצות הלימוד, לאחד ו/או לפצל כיתות/גנים/קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים שבצהרון ו/או להוסיף או לגרוע ילדים מכיתות הצהרון, וזאת בכל עת, הן בתחילת שנת הלימודים והן במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אך בכל מקרה מספר הילדים בצהרון יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך.
4.3 ידוע לנו כי החברה אינה מספקת סייעת צמודה לילדים השוהים בצהרון.
4.4 ידוע לנו כי בצהרון המופעל בגן יש מפעיל/ה מוביל/ה לצהרון וסייע/ת, וכי בצהרון בגן בו משתתפים יותר מ- 30 ילדים תינתן סייע/ת נוסף/ת.
5. מועדי פעילות הצהרון
5.1 הפעילות בצהרון תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים במשך 10 חודשי פעילות החל מיום 6.9.2020 ועד ליום 30.6.2021 (להלן - "שנת הלימודים"), בכפוף לימי החג ומועד כמפורט בסעיף 14 להלן, ולמעט הפסקת פעילות זמנית מסיבות שאינן תלויות בחברה בשל כח עליון ו/או סגירת הצהרון עפ"י צו, הוראה או הנחיה של כל רשות מוסמכת. הננו נותנים בזאת הסכמתנו המפורשת כי גם במקרה של הפסקת פעילות זמנית כאמור נמשיך לשאת בתשלום שכר הלימוד.
5.2 ככל שבוטלו ימים/שעות פעילות בצהרון רשאית החברה להחזירם לנו במועדים אחרים בהם אין פעילות של הצהרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3 הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, אולם, מוסכם כי בימי הלימוד הראשונים של שנת הלימודים ייתכן ונתבקש להוציא את הילד/ה מהצהרון בשעה מוקדמת יותר כפי שייקבע ע"י מנהל/ת הצהרון.
5.4 שעות פעילות הצהרון בשנת הלימודים, הינם בימים א' - ה', בשעות: כיתות גן: 14:00 - 17:00. כיתות א' - ד': מסיום הלימודים - 17:00 ככל שבעת ההרשמה בחרנו פעילות בימי חופשות לימודים, יפעל הצהרון במהלך ימי חופשות לימודים כמפורט בסעיף 14.2 להלן: כיתות גן: 07:35 - 16:00. כיתות א' - ד': 08:00 - 16:00
6. הרשמה לצהרון
6.1 למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות בכיתת צהרון ככל ולא ירשמו לצהרון בכיתת גן לפחות 15 משתתפים ובכיתת בי"ס לפחות 18 משתתפים, אך החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מספר המשתתפים המינימלי מעת לעת. ככל והחברה תחליט לבטל את הפעילות בצהרון ו/או בכיתות הצהרון בהתאם לאמור לעיל, תימסר לנו על כך הודעה מאת החברה עד לא יאוחר מיום 25.8.2020. אנו מתחייבים בזאת להיערך למקרה בו תינתן הודעה על ידי החברה על אי פתיחת הצהרון לאחר תום מועד ההרשמה לצהרון כאמור לעיל.
6.2 ידוע לנו כי ככל ואנו חייבים כספים לחברה עבור איזה מפעילות מוסדות החברה, הנכם רשאים שלא לאשר את רישום ילדנו/ילדתנו לצהרון.
7. ביטול ההרשמה לצהרון
אנו רשאים לבטל את הרישום של ילדנו/ילדתנו לצהרון בכפוף למועדים ולהוראות שלהלן:
7.1 לפני תחילת שנת הלימודים, המועד האחרון בו אנו רשאים לבטל את הרישום לצהרון ללא תשלום כלשהו לחברה, הינו עד לא יאוחר מיום 1.9.2020 וביטול לאחר תאריך זה אך לפני תחילת שנת הלימודים הינו בכפוף לתשלום שכר לימוד מלא לחודש ספטמבר.
7.2 לאחר תחילת שנת הלימודים, בקשות לביטול הרישום לצהרון שתוגשנה עד ליום ה- 15 לכל חודש כפופות להודעה מוקדמת ותשלום שכר הלימוד המלא בגין אותו חודש. בקשות שתוגשנה לאחר היום ה-15 לכל חודש כפופות להודעה מוקדמת ותשלום שכר הלימוד המלא בגין אותו החודש וכן מחצית החודש העוקב אחריו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הודעה על ביטול השתתפות ילדנו/ילדתנו שתימסר לכם במהלך שנת הלימודים לאחר ה-30.4.2021 הינה בכפוף לתשלום שכר לימוד מלא עבור מלוא שנת הלימודים.
7.3 בקשות לביטול הרישום של ילדנו/ילדתנו יומצאו לחברה לא פחות מ-14 ימים מראש לפני מועד הביטול המבוקש אך ורק על גבי טופס של החברה שאותו ניתן לקבל ולהגיש כמפורט להלן: גילאי גן בלבד: רשאים לקבל טופס ביטול ולהגישו במזכירות צמ"ח - הגיל הרך; כיתות א' - ד' בלבד: רשאים לקבל טופס ביטול מהמרכז הקהילתי ולהגישו במזכירות המרכז הקהילתי בו מופעל הצהרון.
7.4 ככל שנרשמנו גם לפעילות במהלך ימי חופשות לימודים - אזי עם סיום פעילות ילדנו/ילדתנו בצהרון נשלם עבור רכיב ימי חופשות לימודים על פי החלק היחסי של ימי חופשות הלימודים בהם סופקו שירותים בפועל ביחס לכל ימי חופשות הלימודים בהם על החברה לספק שירותים במהלך שנת הלימודים.
8. איסוף ילדנו/ילדתנו מהצהרון
8.1 הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהצהרון עד לא יאוחר משעת סיום הצהרון כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.
8.2 עבור כל 15 דקות בהן נאחר לאסוף את ילדנו/ילדתנו לאחר שעת היציאה נשלם לכם סך של 30 ש"ח. משך האיחור וגובה התשלום יירשמו בפנקס האיחורים שבצהרון. סך הסכום הכולל בגין כלל האיחורים בחודש יצטרף לסכום שכר הלימוד בגין אותו חודש וישולם במועד התשלום החודשי של שכר הלימוד.
8.3 החברה שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את השתתפות ילדנו/ילדתנו בפעילות הצהרון במקרים של איחורים רבים או בלתי סבירים ובמקרים אלה, הננו מתחייבים לשלם את מלוא שכר הלימוד עד למועד הפסקת ההשתתפות.
8.4 הננו מתחייבים בזאת כי במידה ילדנו/ילדתנו מסכנ/ת את עצמו/ה ו/או אחרים נגיע לאסוף אותו מהצהרון באופן מיידי.
9. שכר הלימוד
9.1 שכר הלימוד בצהרון עבור חודש ספטמבר: גילאי גן: 460 ש"ח; כיתות א' - ב': 420 ש"ח; כיתות ג' - ד': 680 ש"ח. שכר הלימוד החודשי עבור כל חודש קלנדרי במהלך יתר חודשי שנת הלימודים: גילאי גן: 530 ש"ח; כיתות א' - ב': 480 ש"ח; כיתות ג' - ד': 780 ש"ח.
9.2 ככל ובחרנו בעת הרישום בתוספת צהרון בימי חופשה מלימודים נשלם שכר לימוד חד פעמי בסך 400 ש"ח (עבור 4 ימי חופשה) ימי פעילות בחופשת חנוכה ופסח וגבייה בעבורם, יעשו עפ"י מתווה משרד החינוך שיפורסם לקראת החג (הודעה על כך תפורסם בהמשך).
9.3 מובהר בזאת כי תיתכן עליית מחירים במהלך השנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן או על פי קביעת משרד החינוך ובהודעת החברה מראש שתינתן לא פחות מ- 30 ימים טרם כניסתו לתוקף של המחיר החדש.
9.4 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את שכר הלימוד וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק או חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או שיקים או כל אמצעי תשלום אחר על פי אישור החברה.
9.5 אנו נשאר אחראים לתשלום שכר הלימוד ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
9.6 ילד/ה שמתחיל את פעילותו בצהרון לאחר תחילת שנת הלימודים ישלם בחודש פעילותו הראשון שכר לימוד יחסי ליתרת החודש בו השתתף בפעילות הצהרון.
9.7 אי-תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, ולרבות הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בצהרון, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור.
9.8 כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8%, החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
9.9 בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך 25 ש"ח.
9.10 אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד לרבות 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה.
9.11 אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא שכר הלימוד גם במקרה של היעדרות ילדנו/ילדתנו מהצהרון מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטלה השתתפותו בפעילות בכתב.
9.12 מוסכם עלינו שככל ויוחלט ע״י החברה לאחר התייעצות עם מנהל/ת הצהרון כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, ילדנו/ילדתנו אינו/ה מתאים/ה למסגרת הצהרון, אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציאו/ה מהצהרון בהתראה של 5 יום מראש. במקרה האמור ישולם שכר הלימוד בחודש הוצאתו של הילד/ה בפועל מהצהרון.
10. הצהרת בריאות
10.1 מילוי שגוי או חלקי של סעיף בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות ביחס לילדנו/ילדתנו כאמור לעיל, יכול לגרום את הפסקת השתתפותו בפעילות הצהרון.
10.2 ככל ולילדנו יש מגבלה והוא משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה אנו נעדכן על כך את מנהל/ת הצהרון. ידוע לנו כי על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון ליתן טיפול רפואי/תרופות לילדים.
10.3 אנו נודיע לחברה על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדנו/ילדתנו ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של ילדנו/ילדתנו טרם תחילת פעילות הצהרון.
10.4 ידוע לנו כי ככל שילדנו/ילדתנו אלרגי למזון, אנו נספק לו/לה מזון המתאים לסוג האלרגיה, שאם לא כן החברה לא תוכל לקלוט את ילדנו/ילדתנו לצהרון.
10.5 אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו לצהרון ככל ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת). החזרת ילדנו/ילדתנו לצהרון לאחר שובו מחופשת מחלה מותנית בהמצאת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
10.6 אנו מתחייבים כי במידה וילדנו/ילדתנו חולה ו/או לא מרגיש/ה בטוב, אזי צוות הצהרון יצור עמנו קשר באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים בכתב התחייבות זה ו/או בפרטי ההרשמה שניתנו באתר האינטרנט ובעקבות כך נגיע מיד לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהצהרון.
10.7 ידוע לנו שהאחריות בהבאת ילדנו/ילדתנו לצהרון ו/או אי הוצאתו מהצהרון, כאשר הינו חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה עלינו בלבד.
10.8 ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה בצהרון יחולו במלואן על חשבון החברה (לרבות אמבולנס, וכד').
11. ביטוח
ידוע לנו כי החברה / עירייה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים להיגרם ילדנו/ילדתנו עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בצהרון וזאת מחמת רשלנותה ו/או רשלנות מי מטעמה. נוסף על כך ידוע לנו כי ילדנו/ילדתנו מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות הקיים במערכת החינוך.
12. שחייה
נא לסמן את האפשרות המועדפת
13. צילומים
נא לסמן את האפשרות המועדפת
14. לוח חופשות
14.1 ימי חופשה מלימודים בהם לא יפעל צהרון
ראש השנה - יום א', תאריך עברי: ב' בתשרי, תאריך לועזי: 20/09/2020
יום הכיפורים – ימים א' – ב', תאריך עברי: ט' - י' בתשרי, תאריך לועזי: 27-28/9/2020
סוכות – ימים ג'-ה', תאריך עברי: יח' - כ' בתשרי, תאריך לועזי: 6-8/10/2020
פורים – יום ה', תאריך עברי: יג' באדר, תאריך לועזי: 25/2/2021
פסח – ימים א' – א', תאריך עברי: טו- כב' בניסן, תאריך לועזי: 28/3/2021-4/4/20201
יום הזיכרון - יום ד', תאריך עברי: ב' באייר, תאריך לועזי: 14/4/2021
יום העצמאות – יום ה', ג' באייר, תאריך עברי: 15/04/2021
שבועות – ימים א'-ב', תאריך עברי: ה' - ו' בסיון, 16-17/5/2021
14.2 ימי חופשה מלימודים בהם יפעל הצהרון ככל שבעת ההרשמה בחרנו פעילות בימים אלה:
סוכות – ימים א'-ב', תאריך עברי: טז' – יז' תשרי, תאריך לועזי: 4-5/10/2020, (2 ימים)
אסרו חג סוכות - יום א', תאריך עברי: כג' בתשרי, תאריך לועזי: 11/10/2020, (1 יום)
אסרו חג שבועות – יום ג', תאריך עברי: ז' סיון, תאריך לועזי: 18/5/2021, (1 יום).
סה"כ ימים – (4 ימים).
15. כללי
15.1 כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
15.2 כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה.
15.3 כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
15.4 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בדף ההסכם. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה תוך 3 ימי עבודה מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, או בתום יום עבודה שלם במקרה של מסירה ביד או משלוח מאושר פקסימיליה - לפי המקרה.
15.5 בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה, לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו.
ולראיה באנו על החתום:
הורה
חתמו כאן